Những Thằng, Con, Xuân Tóc Đỏ

Đất nước thời đại Hồ chí Minh
Giữa bầy đàn đồ đảng súc sinh
Nổi lên những thằng, con, Xuân Tóc Đỏ
Ma đầu quỉ quyệt tựa yêu tinh

Ngày nào dưới chế độ thực dân
Của bọn người mủi lỏ ngoại nhân
Cũng có mấy thằng Xuân Tóc Đỏ
Mà nay nhiều đến gấp nghìn lần

Những Xuân Tóc Đỏ này từ đâu?
Chúng biến thân từ đám bọ sâu
Từ lũ chuột chù hay chồn cáo
Từ bầy hổ báo hoặc diều hâu

Những Xuân Tóc Đỏ này nhờ ai?
Nhờ bác gian manh đảng quái thai
Ban ơn thưởng huệ cho em út
Đặt chúng ngồi lên những chiếc ngai

Những Xuân Tóc Đỏ này đang làm gì?
Chúng ngồi chót vót đỉnh quyền uy
Tự tung tự tác quyền sinh sát
Đất nước nhân dân chẳng kể gì

Những Xuân Tóc Đỏ này là ai?
Còn ai trồng khoai trên đất này!
Là bầy quỉ đỏ trung ương đảng
Khét tiếng tham tàn mặc thị phi.

https://fdfvn.wordpress.com