Anh Ba Sàm

Anh từ trong chăn biết chăn đầy rận
Kết lại thành nùi hút máu quê hương
Tổ quốc khô đét còn lại bộ xương
Đám rận no tròn thành bầy quỉ đỏ.

Anh hất tung chăn lao vào gian khó
Từ chối đặc quyền bỉ ổi bất công
Vứt bỏ búa liềm cầm bút xung phong
Đánh vào hang ổ đảng đoàn Cộng phỉ.

Bao nhiêu bạo tàn, điêu ngoa, nghịch lý
Bao nhiêu giả hình, thối nát, tham ô
Anh moi ra hết mọi người nghe thấy
Biết cái đảng này đĩ điếm ma cô.

Bọn chúng xử anh hay là tự xử?
Án vẹm, luật rừng, có nhốt được anh?
Khi tên Ba Sàm đã vượt trời xanh
Bay khắp năm châu, đi cùng thế giới.

https://fdfvn.wordpress.com