Mười Ghét Hải Ngoại

Một ghét cái búa cái liềm
Ngọn cờ ăn cướp cơm chim giống nòi
Hai ghét chủ nghĩa tanh hôi
Đưa đường dân tộc đến đời lệ nô
Ba ghét cái đảng tội đồ
Đẩy phăng đất nước xuống mồ diệt vong
Bốn ghét một đứa tự phong
“Cha già dân tộc” gian hùng loạn luân
Năm ghét bọn quỷ trung ương
Hàng trăm lãnh chúa bất lương hung thần
Sáu ghét thổ phỉ vong thân
Mấy triệu đoàn đảng phản dân hại nhà
Bảy ghét cái đám vẹm già
Lão thành cách mạng hay là ngu trung
Tám ghét những bọn phản thùng
Bạc tiền tối mắt về cùng Cộng quân
Chín ghét những kẻ lưng chừng
Lằn ranh quốc cộng bước chân thập thò
Mười ghét cha cố sư cô
Bỏ Phật bỏ Chúa thờ Hồ quỷ vương.

https://fdfvn.wordpress.com