Đảng Trọng Đảng Hồ

Kính gởi giáo sư Tương Lai

Đảng Trọng đảng Hồ tuy hai mà một
Cùng ngọn cờ liềm búa gốc Liên xô
Cùng Lê nin, Mao, Sít, chủ gia nô
Cùng chủ nghĩa lưu manh đầy khốn khiếp

Đảng Trọng đảng Hồ ác gian lừa bịp
Hồ tay sai quốc tế phản ông cha
Trọng con hoang Tàu chệt bán quê nhà
Duy chỉ khác Hồ dâm mà Trọng lú

Đảng Trọng đảng Hồ đều là quái thú
Hồ cáo chồn Pác bó đã thành tinh
Trọng chuột sâu Bắc bộ phủ Ba đình
Ăn xương máu, đô la, và ruộng đất

Đảng Trọng đảng Hồ đều vô tổ quốc
Vung lá cờ quân uống máu ăn gan
Mù quáng đi hăng tiết kiếm địa đàng
Giẫm lên xác quê hương và đồng loại

Cách mạng lão thành xin ông dừng lại!
Đừng giật lùi lui bước đến Tương Lai
Tiếc chi thương đau lỡ lầm dĩ vãng
Để tiếng muôn đời hậu thế chê bai.

https://fdfvn.wordpress.com