Lời Thề Của Đảng

Vì sự sống còn của đảng
Vì chủ nghĩa xã hội tối cao
Ta sẽ làm tất cả
Thì có sá gì đâu mấy tỉnh duyên hải Miền Trung
Vài đứa ngư dân
Vài con tôm cá
Há chẳng nghe
Ngày nao bác kính yêu đã nói
Dù có đốt sạch dãy Trường Sơn
Giết hàng trăm ngàn nông dân vô tội
Để chứng tỏ lòng trung kiên
Cùng Liên Xô Trung Quốc
Và hiến dâng tình quốc tế thiêng liêng
Thì cũng chẳng thấm tháp gì so với công ơn trời biển vô biên
Của Các Mác Lê nin
Và bác Mao bác Xít

Nhờ ai mà ngọn cờ liềm búa quang vinh
Tung bay trên trời nước Việt?
Nhờ ai mà đảng tiền phong lên ngôi lãnh đạo
Nắm trọn quyền sinh sát toàn dân?
Giàu sang quyền quí
Thế tập đời đời
Nên ta phải biết ơn
Nên ta phải nhớ ơn
Dù có phải hy sinh
Hải đảo, cao nguyên
Tổ quốc, nhân dân
Ta không hề lưu luyến
Nên ta phải chuyên chính
Nên ta phải quyết tâm
Dù có phải giết hết dân đen
Dù có phải mất hết tính người
Ta không hề thương tiếc

Tất cả vì sự tồn vong của đảng
Tất cả vì sự toàn thắng của chủ nghĩa xã hội
Trên đất nước ta
Và trên toàn thế giới.

https://fdfvn.wordpress.com