Vui Buồn Ba Mươi Tháng Tư

Ba mươi tháng tư
Có ba triệu kẻ vui
Và tám mươi bảy triệu người buồn

Vui vì “ta” vừa thắng cuộc máu xương
Miền Nam sang giàu tha hồ cướp bóc
Nhà cửa, bạc vàng, gái tơ, ruộng đất
“Ta” chiếm cho đầy không đáy túi tham.

Buồn vì vô phước bất hạnh Miền Nam
Trong thế cờ tàn chiến tranh ý thức
Thành con tốt đầu hy sinh uất ức
Cho trận thư hùng Cộng sản-Tự do.

Vui vì đàn anh Trung quốc Liên xô
Giúp “ta” đánh mướn giành thêm nửa nước
Như lòng bác ta ngày đêm mơ ước
Miền đất đẹp giàu trù phú phương nam.

Buồn vì từ nay quốc tế đệ tam
Thành chủ nhân ông sơn hà xã tắc
Dân tộc Việt nam rã rời tan nát
Dưới gót ngoại thù nội phản vẹm nô.

Vui vì Sài Gòn mang tên bác Hồ
Cứu khổ chia nghèo thủ đô Hà Nội
Miền Bắc điêu tàn từ nay bớt đói
Nhờ gạo nhờ vàng cướp được trong Nam.

Buồn vì một bọn đạo tặc lục lâm
Từ đâu kéo về xưng danh giải phóng
Tham tàn như rợ hung nô chiếm đóng
Cướp vàng, vét bạc, chiếm đất, lừa dân.

Vui vì đảng ta đáo mã thành công
Phủ khắp quê hương lá cờ liềm búa
Nở mặt nở mày trùm Nga Hán chúa
Mở rộng biên thuỳ vô sản năm châu.

Buồn vì tự do dân chủ còn đâu
Hạnh phúc nhân quyền dập vùi tan tác
Miền Nam ấm êm câu hò tiếng hát
Búa liềm nô lệ cắt cổ đè đầu.

Vui vì hôm nay mãi mãi nghìn sau
Đảng ta trường trị quyền thế sang giàu
Nước ta đời đời dựng xây chủ nghĩa
Theo gót anh hai bốn tốt chệt Tàu.

Buồn vì giống nòi rồng tiên bất khuất
Thua lận canh bài, đau thương mất nước
Ba triệu đảng đồ lưu manh cướp giựt
Tám bảy triệu người mất trắng quê hương.

https://fdfvn.wordpress.com