Ba Nỗi Tự Hào

 

 

Việt Nam nước tôi tự hào đã có!
Hang ổ Ba Đình thờ con ma xó
Ngọn cờ liềm búa gieo rắc tai ương
Tượng đài Lê nin tên trùm quỉ đỏ

Việt Nam nước tôi tự hào đang có!
Chủ nghĩa vong nô chìm dần xuống hố 
Tội đồ Vẹm phỉ bán đứng non sông
Trai gái liên hoan cởi truồng giữa phố

Việt Nam nước tôi tự hào sẽ có!
Giống nòi Rồng Tiên đi vào tuyệt lộ
Tổ quốc anh hùng Bắc thuộc nghìn năm
Dân tộc yếu hèn cam tâm kiếp số.

https://fdfvn.wordpress.com