Diễn Tập Xuân Lộc

Tiếng súng Văn Vươn vừa mới tắt
Tiếng tù Xuân Lộc đã bùng lên
Là màn diễn tập cho dân tộc
Thử lửa thi gan với bạo quyền.

Cuộc chiến ngày nay trên nước tôi
Đã giàn trận thế khắp nơi nơi
Giữa toàn dân tộc đòi quyền sống
Và đảng bạo quyền bám giữ ngôi.

Cuộc chiến sẽ vô cùng ác liệt
Một bên: bầy quỉ đỏ hung hăng
Một bên: giống Lạc Hồng bất khuất
Quyết diệt Hồ đuổi Hán xâm lăng.

Cuộc chiến sẽ vô cùng liệt oanh
Gồm toàn dân tộc Việt hùng anh
Cháu con Phù Đổng và Trưng Triệu
Phất ngọn cờ vàng viết sử xanh.

Cuộc chiến nầy như cơn sấm sét
Chỉ ngừng khi mười sáu ma vương
Cùng tay chân bộ hạ bất lương
Đền tội rơi đầu trên máy chém.