Hãy Đứng Vùng Lên


Việt Nam ngày nay vì đâu nên nỗi?
Đất nước thê lương xếp hạng cuối giòng
Dân tộc cầu an yếu hèn vô cảm
Trên bờ vực thẳm nô lệ tàn vong

Ấy bởi con đường đi lên chủ nghĩa
Dưới tài lãnh đạo của đảng quang vinh
Lẩn quẩn loanh quanh hoài trong ngõ cụt
Bùn lầy Các Mác, rác rưới Hồ Minh

Ấy bởi đảng ma hung tàn bạo ngược
Tay sai Quốc tế, xách dép Nga Tàu
Dốt nát tham lam lừa dân bán nước
Đưa đẩy giống nòi xuống đáy vực sâu

Ấy bởi dân ta một lần lầm lỡ
Tưởng thằng giặc nước là đấng cứu tinh
Ngỡ đảng ma cô là người nghĩa hiệp
Bị bán cuộc đời vào chốn lầu xanh

Nên có gì đâu để mà thắc mắc?
Khi chính đầu ta tự đút vào tròng
Khi chính tay ta tự tra vào xích
Để đảng búa liềm độc chiếm non sông

Chẳng lẽ hôm nay cứ ngồi than trách
Chẳng lẽ cam tâm nhục nhã đầu hàng
Hãy đứng vùng lên phá cùm tháo xích
Diệt đảng bạo quyền đoạt lại giang san.

https://fdfvn.wordpress.com