Hoả Mù Cộng Sản

Trước ngày Bí Lú Mỹ du
Nghi binh ám khói mịt mù trần gian
Nào là đại tướng Phùng Mang
Bổng dưng bạo bệnh vội vàng qui tiên
Nào là Ba Ếch nổi điên
Làm cuộc đảo chánh cướp quyền đảng ta
Rồi truyền cho đội quân ma
Chỉ trung với nước với nhà mà thôi
Nào là Lỏn Tỏn* sang chơi
Cùng bà bộ trưởng hà hơi phe mình
Thế nào diễn biến hòa bình
Cuối cùng bất chiến nhiên thành đến nơi
Bàng dân nghe sướng quá trời
Tưởng rằng ác đảng cuộc đời đi đong
Thôi thì bàn cải om sòm
Hầu như cả nước lên đồng một phen
Tổng Thiệu ở chốn cửu tuyền
Buồn cho dân Việt đã quên dặn dò:
“Chớ tin bè lũ tặc Hồ
Nhổ đi liếm lại, nuốt vào phun ra
Bản chất là cái đảng ma
Đời nào vì nước vì nhà mà mong!”

* Clinton
https://fdfvn.wordpress.com