Nhân Dân Ta

Nhân dân “ta” rất anh hùng
Trung trinh bác đảng đến cùng mà thôi
Bác vĩ đại nhất trên đời
Đảng cao hơn cả Phật Trời Tổ Tiên

Nhân dân “ta” rất ngoan hiền
Vâng lời bác đảng bỏ miền thế gian
Đi về xứ sở địa đàng
Địa đàng đi mãi chỉ toàn đười ươi

Nhân dân “ta” rất chay lười
Chỉ quen cướp đoạt của người miền Nam
Từ ngày nhất thống giang san
Theo đảng bán nước dân càng giàu to.

https://fdfvn.wordpress.com