Làm Theo Gương Bác

Một đảng đoàn học làm theo gương “bác”
Gã Chí phèo thờ Các mác Lê nin
Có biết gì ngoài chém mướn ăn xin
Lạy Mao Xít xin làm tên xung kích

*

Một xã hội học làm theo gương “bác”
Con vượn người đốn mạt nhất hành tinh
Không chút lương tri, liêm sĩ, nhân tình
Chỉ rặt sắt máu, gian tham, lừa bịp

*

Một dân tộc học làm theo gương “bác”
Lão dê già dâm loạn chốn nhân gian
Thịt cả chuồng, xơi luôn cả cháu ngoan
Gieo hạt giống toàn ma cô đĩ điếm

*

Một đất nước học làm theo gương “bác”
Kẻ tội đồ gian ác nhất quê hương
Đốt dãy Trường sơn phủ trắng máu xương
Đem tổ quốc dâng quan thầy Cộng sản

*

Đảng đoàn ấy bây giờ là đảng cướp
Xã hội này đã lở loét cùi phong
Dân tộc kia đang trương sình băng hoại
Đất nước rồi khó thoát họa diệt vong.

https://fdfvn.wordpress.com