FIFA Mắng Vẹm

P

Này thằng Vẹm phỉ Hán nô
Lưu manh thế giới, côn đồ năm châu
Khủng bố quốc tế đứng đầu
Rác rưới Cộng sản, chư hầu Nga Hoa
Mày đừng mép dãi mồm loa
Mượn danh nghĩa của Fifa khoe mình

Nhà ngươi đừng có đinh ninh
Nhờ ta cứu giúp biểu tình đã tan
Ta nào vì đảng ác gian
Chẳng qua world cup một lần bốn năm
Bây giờ đến hẹn lại lên
Quả banh thế giới sẽ lăn một vòng

Còn mi cái đảng nô vong
Đầu người đuôi rắn tấm lòng sài lang
Do con người vượn chữa hoang
Cùng thằng Mao xến dưới hang biên thùy
Theo đuôi quốc tế Cò Mi*
Buôn dân bán nước biết gì quê hương

Bây giờ dân đã xuống đường
Ầm ầm sấm sét diệt phường Cộng nô
Triệt tiêu chủ nghĩa tam vô
Xóa tan vết tích rợ Hồ giặc Hoa
Một ngày sẽ đến không xa
Búa liềm tan biến quê nhà hồi sinh

Người dân tạm hoản biểu tình
Để xem world cup một lần bốn năm
Khi nào quả bóng ngừng lăn
Ấy là giờ phút tử thần của ngươi
Nhân dân sẽ đứng thẳng người
Diệt thù cứu nước xây đời tự do.

* Commie, Communist.
https://fdfvn.wordpress.com