Trí Thức Xã Hội Chủ Nghĩa


Mao xến Xán nói thế mà cũng đúng
“Trí thức bọn mày thua một cục phân”
Nhưng mà lão chỉ đúng được một phần
Phần còn lại là trí thức xã nghĩa

Một chế độ nhằm vét vơ chôm chĩa
Thì làm gì có trí thức nhân văn
Những con người chuyên phục vụ nhân dân
Ngoài đám trí thức bầy đàn xả ỉa

Đất nước hôm nay rơi vào mộ địa
Đảng dẫn đường đón rước giặc Tàu ô
Trí thức theo đuôi nịnh nọt tung hô
Như bầy chó chờ khúc xương của chủ

Ôi trí thức hay chỉ là trí ngủ?
Mà đui mù không thấy đảng lưu manh
Mà điếc câm trước tiếng gọi toàn dân
Đòi độc lập, tự do, và quyền sống.