Lời Sông Núi

Sử xanh giở lại trước đèn
Chiêu Thống, Ích Tắc một phen rước thù
Ngày nay có lão họ Hồ
Dẫn voi giày xéo mả mồ ông cha
Thờ thần Các mác gian tà
Đầu quân quốc tế Nga Hoa búa liềm
Lập nên đảng cướp mẹ mìn
Rắc gieo nọc độc Lê nin điên rồ
Dân ta chơn chất dại khờ
Dễ tin nên bị phỉnh phờ bấy lâu
Bây giờ bệnh đã ăn sâu
Ung thư lở lói đớn đau khôn lường
Ấy là cái lũ ma vương
Gian tham, khốn khiếp, bất lương, độc tài
Cam tâm làm phận tôi đòi
Kẻ thù truyền kiếp giống nòi Rồng Tiên
Để mà bám giữ uy quyền
Mặc cho sông núi ngả nghiêng điêu tàn
Còn đâu Bản Giốc, Nam Quan
Cao nguyên, hải đảo, hiến dâng giặc Tàu
Lạng Sơn cho chí Cà Mâu
Vết chân đại Hán như dầu ăn loang
Nguy cơ đồng hoá rất gần
Nghìn năm bắc thuộc một lần thứ hai
Cháu con Lạc Việt anh tài
Lẽ nào để nước vào tay quân thù?
Lẽ nào vô cảm thờ ơ?
Đứng lên khởi nghĩa dựng cờ phục hưng.

https://fdfvn.wordpress.com