Khúc Hát Đêm Trăng

Trăng lên vằng vặc giữa trời
Tìm đâu tráng sĩ một thời mài gươm
Dọc ngang một lưỡi Can Tương
Dựng nền đại Viêt, diệt phường tà ma
Một phen sáng tỏ chánh tà
Một phen bão táp mưa sa ngút trời
Một phen lá rụng hoa rơi
Một phen sạch lũ vượn người trần gian.

Trả bào treo ấn từ quan
Về quê nối lại bản đàn năm xưa
Lên non bày một cuộc cờ
Dưới trăng uống rượu đề thơ vịnh nhàn
Gõ bầu nhịp phách ca vang
Quên trăng quên cả tấm thân hữu hình
Cơn say mình lại gặp mình
Rước nàng Tô thị chung tình lên ngôi.

https://fdfvn.wordpress.com