Cơ Hội Cuối Cùng

Ô Bà Mã cuối nhiệm kỳ tổng thống
Thấy cựu thù Vẹm phỉ xứ Giao Châu
Bị đàn anh Tàu Cộng cỡi trên đầu
Ị vào họng, tè vào mồm, bắt nuốt.

Vẹm cô thế đành xuôi tay chịu tuốt
Vốn sớm đầu tối đánh chẳng ai thương
Nay gặp tay đại hán dữ khôn lường
Cả nhân loại đều cho rằng “đáng kiếp.”

Ô Bà Mã bỗng sinh lòng hào hiệp
Muốn ra tay cứu vớt kẻ cựu thù
Mời Vẹm nô làm một chuyến Mỹ du
Mong thức tỉnh lũ vượn người mông muội.

Vẹm có biết đây cơ may lần cuối?
Để thoát Tàu giải Cộng cứu toàn dân
Hay vẫn u mê ám chướng ngu đần
Cúi trên máng rác xà bần chủ nghĩa.

https://fdfvn.wordpress.com