Ca Dao Thời Vẹm

ai mơ thế giới đại đồng
của con người vượn tồng ngồng tô hô
ai qua tận nước Liên xô
rước về chủ nghĩa ma cô hung tàn
ai đòi đốt sạch Trường Sơn
để mà chiếm trọn quê hương dâng chằng
ai bày ruộng đất đấu tranh
chôn tươi giết sống trăm ngàn sinh linh
ai còn dấy cuộc đao binh
hai miền Nam Bắc chiến chinh tương tàn
ai hiểm ác ai bẽ bàng
chơi hoa vùi dập giết nàng Thị Xuân
ai ngạ quỉ ai dâm thần
cháu ngoan đồng chí thất thân bao người
ai chúa băng đảng đười ươi
cướp sành sanh sạch cơ ngơi giống nòi
ai kia chết xuống còn đòi
đi thăm Các mác đì chầu Lê nin
ai trong nhà xí Ba Đình 
làm con ma xó rập rình quê hương
Hồ chí Minh-Hồ tập Chương
một tên Tàu Hẹ bất lương lộn sòng.

https://fdfvn.wordpress.com