Một Lòng Theo Đảng

Cờ đến tay rồi ta vớ luôn
Lá cờ liềm búa đảng du côn
Oan khiên trăm triệu hồn nhân loại
Nhảy múa reo trên nước Việt buồn

Nước Việt buồn kia hấp hối rồi!
Phong cùi ung nhọt lở muôn nơi
Người dân bỏ mặc đâu thèm ngó
Không trước thì sau cũng chết thôi

Vì thế nên ta phải thức thời
Một lòng theo đảng đến tàn hơi
Mai này đảng về cùng Trung quốc
Ta cũng theo luôn đến trọn đời.

https://fdfvn.wordpress.com