Thời Kỳ Quá Độ

P

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải tạo toàn diện và triệt để xã hội cũ, xây dựng cơ sở và nền tảng cho chủ nghĩa xã hội. Đó là thời kỳ lâu dài, gian khổ bắt đầu từ khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền đến khi xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.(tài liệu học tập của đảng)

Nhờ bác đảng tài tình và đúng đắn
Đường ta đi đã đến bến hằng mơ
Dẫu Mác Lê sống lại cũng không ngờ
Ta đang ở trong “thời kỳ quá độ”

Một thời kỳ thương đau và thống khổ
Cả giống nòi cam chịu ách cuồng nô
Xã hội tối đen như một nấm mồ
Chín mươi triệu người bon chen lầm lủi

Một thời kỳ thê lương và buồn tủi
Sài lang hổ báo chễm chệ trên ngôi
Liềm búa chí tôn phác lạc giống nòi
Bạo lực núi rừng thay cho đạo lý

Một thời kỳ ma cô và điếm đĩ
Làm quỉ viên chính trị, quỉ trung ương
Làm trùm sò, đầu sỏ, chúa địa phương
Tác quái tác oai lộng hành đất nước

Một thời kỳ xẻo xui và bạc phước
Chính nghĩa Tiên Rồng bại trước Cộng ma
Quốc tế du côn chiếm đóng quê nhà
Thổ phỉ Vẹm hồ mang hàm tướng quốc

Một thời kỳ hoại băng và nhiễm độc
Thế xác đầy hóa chất diệt nguồn sinh
Tâm hồn khô không một chút nhân tình
Cả đất nước như một trường giác đấu

Một thời kỳ bạo hành và sắt máu
Dùi cui súng đạn thay thế lương tri
Dã thú hùm beo man rợ trị vì
Người dân cúi đầu âm thầm than khóc

Một thời kỳ đắng cay và tủi nhục
Bởi ngày mai là vực thẳm nô vong
Là bóng đêm đô hộ cả nghìn năm
Của đại Hán- kẻ thù xưa truyền kiếp.