Lò Tôn Đốt Ai?

Tham nhũng là ông chứ còn ai!
Còn ai vào đất này trồng khoai
Ông vừa lãnh đạo vừa quản lý
Nhà nước và đảng một không hai

Thằng dân làm chủ cũng như không
Làm chủ tập thể là đưa mông
Người ta ăn uống mình thì ỉa
Lan tràn cứt đái ngập non sông

Đường lối là do ông chỉ đạo
Nghị quyết đã do ông ban hành
Kế hoạch đều do ông thực hiện
Thế mà ông đổ lỗi loanh quanh

Đất nước mạt rệp thế này đây
Là do các ông chứ còn ai
Nếu không là đảng quân liềm búa
Và lũ con cháu Hồ quái thai

Cùng đường ông giả đốt lò tôn
Bài trừ tham nhũng và ác ôn
Đốt ai bây giờ ông Tổng Lú?
Ngoài bầy ác bá đảng du côn.

https://fdfvn.wordpress.com