Đảng Vẹm Hôm Nay

Đảng vẹm ngải bùa đã hết linh
Còn làm ra bộ vẫn quang vinh
Treo thêm lên phướng ma vô sản
Xác chết Hồ râu đã thối rình.

Dân chúng nhìn xem khóc lẫn cười
Lá cờ quỉ ám đảng đười ươi
Nghênh ngang trấn yểm hồn dân tộc
Héo úa con tim triệu kiếp người.

Lưỡi liềm cán búa hiện nguyên hình
Khí đồ nô lệ của Lê nin
Người dân đã chẳng còn tin tưởng
Đảng bèn thêm thắt xác Hồ Minh.

Chủ nghĩa phi nhân đã lỗi thời
Cột vào cái xác thối ma trơi
Thành ra một quái thai thời đại
Ấy đảng Cộng Hồ tại nước tôi.

https://fdfvn.wordpress.com