Lời Cá Vũng Áng

1

Lắng nghe lũ cá bảo nhau:
“Chỗ này hoá chất ba Tàu độc ghê
Dính vào hết thở tức thì
Hàng đàn lớn bé đã đi chầu trời
Đảng Hồ tham cái lợi hời
Rước thằng Tàu chệt về nơi chốn nầy
Xây khu công nghiệp bầy hầy
Miền Trung duyên hải từ nay điêu tàn.”

“Tội cho nòi giống Hồng Bàng
Bị thằng đại Hán nghêng ngang vào nhà
Gian tham cướp đoat sơn hà
Cao nguyên, hải đảo, rừng già, biển sâu
Chỗ thì khoan mỏ lấy dầu
Chỗ làm căn cứ về lâu về dài
Lại thêm cái đảng quái thai
Xum xoe làm đứa tay sai trung thành.”

“Chính là cái đảng gian manh
Đầu dây mối nhợ rước anh Tàu phù
Bây giờ giặc đã vào sâu
Đóng trên biên giới, vùng cao, đảo gần
Chỉ cần một phút ra quân
Là vào đến tận trung tâm Sài Gòn
Việt Nam như miếng mồi ngon
Treo trên cửa miệng của con rồng Tàu.”

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com