Chúc Đảng Tết Con Gà

Đầu xuân chúc đảng quang vin
Độc quyền trường trị muôn nghìn năm sau
Kim cô liềm búa trên đầu
Lá bùa xã nghĩa năm châu hoành hành

Chúc con chó Lú công thành
Diệt trừ Ếch chúa lưu manh gian hùng
Đập tan phe ếch nằm vùng
Tóm thâu đảng ủy phục hưng đảng quyền

Chúc con Quang sói dại điên
Vững ngôi vua Vẹm tham tiền hại dân
Mặc cho chó Lú phân trần:
“Heo Thăng, Dũng ếch, ta cần diệt ngay”

Chúc con tưởng thú mặt dày
Đánh vần lên lớp đi dây quen nghề
Cầm đầu chính phủ heo dê
Giết người cướp của lấy về chia nhau

Chúc con đĩ rạc mái dầu
Chăn bầy quốc hội ngựa trâu thuần thành
Bôm mông độn vú sửa vành
Sang chầu hoàng đế Cận Bình dâng lên

Chúc cho mấy triệu Sản viên
Đồng hành với đảng về miền Thành đô
Hiến dâng đại Hán cơ đồ
Đưa đường dân tộc lệ nô đời đời.

https://fdfvn.wordpress.com