Bạc Hy Lai Nhà Vẹm

Bạc hi Lai Trùng Khánh
Đinh la Thăng Thành Hồ
Tuy hai nhưng là một
Anh chị đảng côn đồ

Cả hai từng vung vít
Lên võ đài múa may
Tự tung và tự tác
Xem trời bằng nắm tay

Nay Bạc ngồi nhà đá
Bia miệng để nghìn sau
Là heo đen cứu cái
Cho đảng Cộng sản Tàu

Còn Đinh nằm thin thít
Bị cột hết tay chân
Chờ ngày quần ma hội
Làm con dê tế thần

Đằng sau Bạc Trùng Khánh
Là rồng chúa Giang đầu
Đằng sau Đinh thành Cáo
Là heo rừng Cà Mâu

Nhưng trùm lên tất cả
Là cái đảng bất nhân
Đang chờ ngày xét xử
Trước phiên tòa toàn dân

https://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com

Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com

Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com

Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com