Dân Đòi

Ta không đòi tử hình Trịnh Xuân Thanh
Ta không đòi chung thân Đinh La Thăng
Ta chỉ đòi giao trả lại cho dân
Của cải tài sản chúng bay vừa cướp bóc

Đảng đừng lấy vải thưa che mắt thánh
Tung hỏa mù đánh lạc hướng người dân
Đem mấy con dê ra để tế thần
Hòng chạy tội cả tập đoàn tội ác

Nếu tử hình trước hết là thằng “bác”
Tên Trọng đang cầm lưỡi kiếm Thượng phương
Và đám chóp bu chính trị trung ương
Kể cả hoạn Mười, Phiêu dê, Mạnh ngốc

Chính bọn này mới là nguồn gốc
Của khố đau tang tóc quê hương
Chính bọn này mới là mầm độc
Khiến giống nòi dân tộc diệt vong.

https://fdfvn.wordpress.com