Ba Cái Đặc Khu

Bài đăng lại

Đặc khu hay là đưa cái khu?
Đưa khu cho khựa bú dzù dzu
Sinh con đẻ cháu lềnh sông núi
Biến nước ta ra đất của Tàu

Đặc khu hay là đặt cái khu?
Vào lòng anh Tập đã xừng cu
Trọng lú lom khom đầu đội dái
Ngân xề hí hoáy chổng vành mu

Đặc khu hay là để cái khu?
Vân Đồn hiển hách tự nghìn thu
Vân Phong, Phú Quốc, cho Tàu chệt
Mở cửa non sông đón giặc thù

Đặc khu hay là đem cái khu?
Giống nòi Âu lạc hiến Tàu phù
Tiếp tay đồng hóa người dân Việt
Tội ác tày non đảng Vẹm Hồ.