Như Có Chí Phèo Trong Ngày Vui Đại Thắng

Như có Chí Phèo làng Kim Liên Xứ nghệ
Ngồi vuốt râu cười nham nhở gian hùng
Tên du côn Cộng nô này là Nguyễn sinh Cung
Bao nhiêu năm xuôi ngược xứ người bán nước đã thành công
Việt gian, Hồ chính mi
Việt gian, đồ chó Mao
Việt gian, Hồ chí Minh
Việt gian, đồ chó Mao

Như có vượn người từ hang chồn Bắc Pó
Về tận đây mà cướp bóc Sài Gòn
Bao nhiêu năm oán tranh giành giật được non sông
Bao nhiêu năm đánh mướn Nga Tàu cướp nước đã thành công.
Việt gian, bầy Cộng nô
Việt gian, bầy chó Mao
Việt gian, Hồ chính mi
Việt gian, Hồ chí Minh.

https://fdfvn.wordpress.com