Địa Đàng Lộn Ngược

Nước Việt ta ngày nay
Là trung tâm thời đại
Là lương tri con người
Và trái tim nhân loại

Ấy nhờ công bác đảng
Đã chọn đúng con đường
Mác xít Lê nin nít
Vô địch và phi thường

Chủ nghĩa này phát xuất
Từ hai ông già râu
Dâm khí thượng lên đầu
Đâm nổ tiều nói hoảng

Rồi một tên điên loạn
Bởi vi trùng giang mai
Lấy nó làm cương lĩnh
Cho cái đảng quái thai

Nhưng nếu không có bác
Sang tận Mạc Tư Khoa
Lạy chúa Lê chủ Xít
Rước chủ nghĩa về nhà

Thì làm sao có được
Cái vô sản đại đồng
Hay địa đàng lộn ngược
“Hoành tráng” trên núi sông?

https://fdfvn.wordpress.com