Đảng Cự Tuyệt Hồ Quang

Này ông thiếu tá Hồ Quang
Ở đâu xuất hiện nhận quàng bác ta
Trông ông đen đúa cỗi già
Râu ria lởm chởm như là cu li
Làm sao bằng bác mà bì
Hào hoa phong nhã mê si bao nàng
Từ nàng Tăng Tuyết đẹp sang
Nửa năm chăn gối phòng loan lạnh lùng
Đến nàng Thị Ngát họ Nông
Mẹ ông Đức Mạnh vua khùng đảng ta.

Bác là quan chức Đại Nga
Lê nin tín cẩn, Bê ri a* đở đầu
Dọc ngang biển Á trời Âu
Thi hành sứ mệnh bắt cầu đông tây
Để cho nhân loại ngày nay
Tiến lên chủ nghĩa, dựng xây đại đồng.

Có đâu hèn thấp như ông
Mang lon thiếu tá đạo quân cà tàng
Mà còn lên giọng huênh hoang
Rằng ta thiếu tá Hồ Quang thiên triều
Được Mao chủ tịch tin yêu
Giao cho dải đất tiền tiêu canh phòng
Giữ chăn nòi giống Lạc Long
Ngàn năm đô hộ vẫn còn vùng lên
Ta chính là Hồ chí Minh
Là thây xác ướp trướng sình trong lăng.

Ông ơi xin chớ ngông càn
Thấy giàu nhận họ thấy sang nhận hàng
Bác là tột đỉnh cao sang
Có đâu bồi bếp làng nhàng như ông
Bác là con phụng cháu rồng
Có đâu lộn kiếp kỳ nhông kỳ đà
Bác là dân tộc tinh hoa
Có đâu phải thứ cha Nga mẹ Tàu
Ông về thưa lại bác Mao
Đảng tôi chỉ có một Hồ chí Minh
Ấy là ông Nguyễn tất Thành
Cũng là Ái Quốc ái quần mà thôi.
Xác ông đã ướp để đời
Không tin cứ thử rạch ròi trắng đen.

* Bê ri a: Trùm tình báo Liên Xô

http;//fdfvn.wordpress.com