Tượng Đài Bạo Chúa

Tượng đài nghìn tỉ tiền dân
Dựng xây cho đứa hôn quân bạo tàn
Tôn vinh một lão dâm thần
Loạn luân con cháu, cùng bần nước non.

Bởi chưng cái đảng cô hồn
Hết buôn xác chết, lại tôn tội đồ
Tượng đài kỷ niệm càng cao
Càng sâu ô nhục, càng đau giống nòi.

Sức dân đã vét kiệt rồi
Sân gôn, khách sạn, nhà tù, trại giam
Đói nghèo từ Bắc chí Nam
Còn gân đâu nữa mà ham tượng đài.

Nhưng mà đảng cứ công khai
Thi công khắp nước mặc ai kêu gào
Trước là nện chặt hầu bao
Sau là tưởng niệm bác Hồ “kính yêu.”

Nhưng mà lâu được bao nhiêu?
Khi mà Cộng sản sắp tiêu tán đường
Tượng đài bạo chúa ma vương
Rồi đây dân sẽ quật cường đập tan.

https://fdfvn.wordpress.com