Quê Hương Tức Tưởi

Giống nòi Việt Nam nghìn năm oanh liệt
Kiêu hùng bất khuất dưới cõi trời đông
Bởi vì đâu nay hèn yếu cam lòng
Chịu số phận cúi lòn trôn đại Hán?

Tất cả vì tên tặc Hồ khốn nạn
Rước búa liềm thờ Các Mác Lê nin
Đem thứ bùa mê chủ nghĩa mẹ mìn
Về đầu độc cả tâm hồn dân tộc.

Và cái đảng ma điêu ngoa tàn khốc
Xây bạo quyền trên chính sách ngu dân
Gieo oán tranh, gây thù hận căm hờn
Bần cùng hoá để dễ bề thống trị.

Đất nước hôm nay trên bờ nô lệ
Lòng người ly tán, mất hướng, thờ ơ
Tuổi trẻ lạc loài, hưởng thụ, bơ vơ
Chui vào đảng đoàn kiếm cơm cá cặn.

Đất nước hôm nay mồi ngon đại Hán
Giặc Tàu chiếm đóng biên giới cao nguyên
Khống chế sông ngòi, lấn giành biển đảo
Mưu toan khuất phục nòi giống Rồng Tiên.

Đất nước hôm nay tứ bề thọ địch
Nội thù Vẹm phỉ phục kích sau lưng
Ngoại thù Hung nô rập rình trước mặt
“Hợp tác toàn diện” Hán hoá quê hương.

Đất nước hôm nay vì đâu nên nỗi?
Tiền đồ tổ quốc rồi sẽ về đâu?
Sợi dây thòng lọng mỗi ngày một thắt
Bức tử quê hương tức tưởi nghẹn ngào.

https://fdfvn.wordpress.com

Cùng một blogger:

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com