Trận Chiến Sầm Sơn

Tặc Hồ thức dậy mà coi
Cháu con Thanh Nghệ đi đòi quyền dân
Đảng kia bạc ác phi nhân
Từ lâu quen thói hung hăng tham tàn
Kết bè cùng lũ thương gian
Cướp nhà, chiếm đất, ngông càn Bắc Nam
Xem dân như thể rác rơm
Một mình một bãi Sầm Sơn tung hoành
Đảng đoàn một lũ ruồi xanh
Bu vào cắn xé người lành dân oan
Hợp đồng bộ đội, công an
Tiếp tay tự phát, chó săn, dân phòng
Lộng hành xã hôi, du côn
Quyết dùng bạo lực đoạt hồn người dân
Ngờ đâu thiên bất dung gian
Người dân kiên quyết giữ làng bám quê
Cộng quân thất bại ê chề
Và tên bí tỉnh làm hề bịp dân.
Rằng tôi đắc tội một lần
Nhân danh đầu tỉnh nhận phần sửa sai
Đồng bào cũng đã quá tay
Giơ cao đánh khẻ từ nay một lòng…

Tổng Thiệu ở chốn cửu trùng
Giật mình thức giấc nhắc đồng bào ta:
“Đừng nghe miệng Vẹm ba hoa
Hãy nhìn tay Vẹm chiếm nhà đuổi dân
Ngày xưa chúng cướp miền Nam
Cũng nhờ cái thói gian tham lật lường.”

https://fdfvn.wordpress.com