Tuổi Trẻ Phù Đổng

Tuổi trẻ Việt lớn nhanh như Phù Đổng
Mới hôm qua còn “bú mớm” trong nôi
Nay vươn vai đứng dậy thét vang trời
“Không nhượng địa đặc khu cho Tàu chệt”

Bởi Họ biết “Vùng lên hay là chết”
Việt Nam ta đã đến bước đường cùng
Giặc Tàu phù sắp nuốt trọn non sông
Xua dân tộc vào nấm mồ hủy diệt

Bởi Họ thấy đảng Vẹm Hồ quỉ quyệt
Bịp giống nòi tròng chủ nghĩa phi nhân
Bày đặc khu hòng bán nước buôn dân
Kìa miệng lưỡi đĩ Ngân và chó Trọng

Bởi họ nghe lời cha ông vang vọng
Giặc Tàu luôn dòm ngó núi sông ta
Giữ từng li từng tấc nước non nhà
Bọn phương bắc là kẻ thù truyền kiếp

Bao thế hệ đã cùng nhau nối tiếp
Chống giặc thù giữ nước đến hôm nay
Chẳng lẽ giờ con bất lực xuôi tay
Để thù trong và giặc ngoài cướp nước

Tuổi trẻ Việt nói cùng quân xâm lược
Và bầy gia nô Vẹm phỉ tay sai:
“Hãy cút mau ra khỏi núi sông này
Để ta khỏi đại khai màn sát giới.

https://fdfvn.wordpress.com