Chỉ Còn Một Cách

Tham nhũng là đảng chớ còn ai
Còn ai mà dám nhảy vô đây?
Nhà nước độc quyền mi lãnh đạo
Bảy mươi mốt năm rồi không sai

Từ thằng bí thư xã cỏn con
Đến thằng tổng bí đại ác ôn
Có thằng nào mà không tham nhũng?
Ngọc ô vàng tấn tiền đem chôn

Bốn triệu đảng đoàn tranh nhau ăn
Thì còn chi nữa nước và dân?
Dân nước càng ngày càng kiệt quệ
Đảng đoàn mỗi lúc mỗi lên cân

Thế mà mi nói chống tham nhũng
Nghe như là chuyện ở cung trăng
Nghe như là chuyện bỏ điều bốn
Phải là muốn tự sát hay chăng?

Chỉ còn mỗi cách đem mi bắn
Như chàng Ngọc Viết giết tham quan
Như dân Dăk Nông trừ cướp đất
Diệt Hồ, dẹp đảng, phục giang san.

https://fdfvn.wordpress.com