Bạo Quyền Khốn Khiếp

Búa liềm sắt máu vẫn không thôi
Đoạ đày áp bức mãi dân tôi
Bùn đỏ Cao nguyên đau lòng đất
Cá chết miền Trung xót dạ người
Bạn quen “bốn tốt” chôm sông, núi
Tàu lạ “chữ vàng” cướp đảo, khơi
Non sông hoa gấm chìm tang tóc
Bạo quyền khốn khiếp vẫn im hơi.