Xuân Xứ Vẹm

Xứ Vẹm xuân này đúng của heo
Bầy heo xã nghĩa đảng ăn theo
Đoàn đảng triền miên đời lạc phúc
Nòi giống trầm luân cảnh khổ nghèo
Tham quan nhũng cán giàu nung núc
Dân lành lính khổ đói meo meo
Xuân không hề đến cùng dân tộc
Búa liềm tai ách vẫn còn đeo.

https://fdfvn.wordpress.com