Đồng Dao Hà Thành

ông Trùm ông Trủm ông Trum
ông cầm cờ máu ông vung ông cười
đừng làm như thế ông ơi
lá cờ vấy máu triệu người Việt nam
và năm tám nghìn quân nhân
của Hiệp Chủng Quốc bỏ thân quê người

đừng làm như thế ông ơi
tủi lòng dân Việt một thời đồng minh.