Đại Hội Phường Chèo

Rồi cũng qua đi vở hát chèo
Tấn tuồng “Đại hội đảng Ăn Theo”
Nọ con Chó Lú tru nhà Sản
Kìa cái Sâu rầy cắn chúa Heo
Hợp quần Sâu Chó tung đòn phép
Thất thế vua Heo rớt vũng đèo
Ngựa trâu phản chúa theo phò Lú
Dân tộc buồn thiu đất nước nghèo.

https://fdfvn.wordpress.com