Lời Tru Chó Lú

“Kiên quyết đi lên cõi Đại đồng”
Lời tru chó Lú đảng nô vong
Hãi hùng Dân Tộc kinh hồn vía
Ngơ ngác Năm châu xót dạ lòng
Địa ngục Mác Lê mừng lũ cháu
Mồ ma Hồ Duẩn khoái đàn con
Hán đế vuốt râu cười mãn nguyện
Đau buồn ôi Quốc tổ Lạc Long!

https://fdfvn.wordpress.com