Tiễn 2016

Năm hết cho lòng thêm tái tê
Tự do dân chủ vẫn chưa về
Núi sông uất hận rền ai oán
Dân tộc lầm than khóc não nề
Đảng phỉ hung hăng còn tác quái
Giặc Tàu gian ác cứ lăm le
Đất mẹ triền miên chìm khổ nạn
Tai người ách đảng ngập trời quê

https://fdfvn.wordpress.com