Trách Bác

Bác ơi bác rước làm chi?
Búa liềm hiểm ác khác gì hùm beo
Quê hương đã đói đã nghèo
Còn thêm đảng Vẹm bám theo cướp ngày
Cướp gần chín chục năm nay
Nhà tan nước mất trắng tay giống nòi
Người dân nô lệ tôi đòi
Cao sang bác đảng lên ngôi bạo quyền
Nắm chặt vô sản chính chuyên
Đang tâm thống trị muôn niên quê nhà
Bác nay đã biến thành ma
Đảng bây giờ đã hóa ra ông chằng
Ông chằng ăn thịt dân đen
Đuổi nhà, chiếm đất, đổi tiền, cướp đô
Quê ta như một nấm mồ
Trên mồ quỉ đỏ reo hò múa may
Dưới mồ xiềng xích đôi tay
Người dân đành nuốt đắng cay đoạn trường.

https://fdfvn.wordpress.com