Về Thăm Lăng Bác

Hồ ly gian ác quỉ thần kinh
Chết xuống còn đem táng Ba Đình
Một vạn ngày ròng thây rã mục
Ba sáu phố phường xác thối inh
Việt kiều “yêu nước” về thăm viếng
Cán vẹm thương tiền ra tiếp nghinh
Bầy dê lũ chó nâng ly chúc
Cộng sản muôn năm đảng chúng mình.

https://fdfvn.wordpress.com