Còn Bao Lâu Nữa?

Còn bao nhiêu lâu nữa
Vẹm kia mới thành người
Biết thương yêu nòi giống
Và hữu ích cho đời?

Câu trả lời than ơi!
Thoảng qua như làn gió.

*

Còn bao nhiêu lâu nữa
Đảng Hồ mới hiểu ra
Con đường lên chủ nghĩa
Dẫn xuống một mồ ma?

Câu trả lời than ơi!
Thoảng qua như làn gió.

*

Còn bao nhiêu lâu nữa
Xác ướp lăng Ba đình
Sẽ trôi vào hố xí
Cùng với tượng Lê nin?

Câu trả lời than ơi!
Thoảng qua như làn gió.

*

Còn bao nhiêu lâu nữa
Ngọn búa liềm “công nông”
Sẽ tan tành gãy nát
Trên bờ cõi non sông?

Câu trả lời than ơi!
Thoảng qua như làn gió.

*

Còn bao nhiêu lâu nữa
Nòi giống tỉnh cơn mê
Dài ngót non thế kỷ
Giấc hoang đường Mác Lê?

Câu trả lời than ơi!
Thoảng qua như làn gió.

*

Còn bao nhiêu lâu nữa
Dân tộc sẽ đứng lên
Ngang tầm cao thời đại
Đòi tự do nhân quyền?

Câu trả lời than ơi!
Thoảng qua như làn gió.

*

Còn bao nhiêu lâu nữa
Chín mươi triệu người Nam
Quật cường giành lại nước
Đuổi sạch giặc tàn tham?

Câu trả lời than ơi!
Thoảng qua như làn gió.

Câu trả lời than ơi!
Thoảng qua như làn gió.