Đất Nước Về Đâu?

Đất nước về đâu?
Nếu nhà máy thép
Chệt Formosa
Mặc cho cá chết
Tiếp tục thải ra
Hàng tấn hoá chất
Đầu độc dân ta.

Đất nước về đâu?
Nếu đảng ma đầu
Và chủ đại Hán
Cấu kết cùng nhau
Thực hiện từng bước
Như tằm ăn dâu
Đồng hoá nòi giống
Chiếm đoạt sơn hà.

Đất nước về đâu?
Nếu người dân Việt
Thờ ơ vô cảm
Hèn nhát cúi đầu
Trước đảng nội thù
Và quân xâm lược.

Đất nước về đâu?
Thăm thẳm vực sâu
Đoạ đày nô lệ
Muôn nghìn đời sau.

https://fdfvn.wordpress.com