Lời Cảnh Cáo Tập Cận Bình

Mi đừng vác mặt sang đây!
Hỡi tên tướng cướp lưỡi dài chữ U
Mi gây huyết hải thâm thù
Lấn biển, chiếm đảo, giết người Việt Nam
Rồi còn lên giọng dã nhân
Chữ vàng mười sáu, cục phân tốt lành
Tạo ra một gả Hồ manh
Làm tên đầy tớ buôn dân bán nòi
Dựng lên một đảng tôi đòi
Ký sinh đất nước, ngồi rồi ăn không
Đảng kia giờ sắp tiêu tùng
Nhân dân phẫn uất đã vùng đứng lên
Mi lo gãy đổ búa liềm
Vội sang tiếp sức đàn em Vẹm nhà
Khôn hồn thì chớ có qua
Toàn dân nước Việt đang chờ đợi ngươi
Thanh gươm chính nghĩa sáng ngời
Chặt phăng cái lưỡi hết đời cuồng tham
Cho mi biết tiếng người Nam
Đất này có chủ bốn ngàn năm nay
Còn riêng cái đảng ăn mày
Nay mai sẽ đến một ngày diệt vong
Mi đừng ở đó mà mong!

https://fdfvn.wordpress.com