Mậu Thân

Ăn tết năm này đạn thế hoa
Quà xuân bác gửi tự phương xa
A ka Tiệp khắc tưng bừng nổ
Xương máu Rồng Tiên tới tấp pha
Phất ngọn búa liềm gieo tang tóc
Giương cờ giải phóng dấy can qua
Hỡi phường giặc nước quên nguồn gốc
Tội ác nghìn thu ắt chẳng nhoà.

https://fdfvn.wordpress.com