Tại Sao?

Tại sao chủ nghĩa chết người
Còn được đem ra rao giãng
Bắt cả giống nòi dựng xây
Địa ngục trần gian vô sản?

Tại sao xác ướp ma vương
Một loài đười ươi Pác bó
Vẫn nằm sống sượng trong lăng
Dù mọi người nay đã rõ?

Tại sao cái đảng quái thai
Cướp ngày, tàn tham, ngu xuẫn
Phản nòi, bán nước, tay sai
Ngót trăm năm còn trụ vững?

Tại sao dân tộc Việt Nam
Hùng anh, can trường, bất khuất
Cúi đầu tủi nhục cam tâm
Số phận đọa đày u uất?

https://fdfvn.wordpress.com