Tổ Quốc Có Đuôi

Trông kìa Tổ Quốc có đuôi
Cái đuôi của giống chồn lùi Đồng Đăng
Xưa ta là nước Việt Nam
Bây giờ thêm cái đuôi sam Nga Tàu
Cái đuôi chủ nghĩa tào lao
Dính vào Tổ quốc khác nào râu dê
Cái đuôi chủ nghĩa anh hề
Gắn vào Tổ quốc khác chi phường tuồng
Cái đuôi chủ nghĩa ngông cuồng
Cột vào Tổ quốc tiêu vong giống nòi
Nhưng mà chủ nghĩa tanh hôi
Giúp đoàn giúp đảng lên ngôi công hầu
Mặc cho tiên tổ hận sầu!
Sá gì dân tộc chôn sâu nấm mồ!
Cái đuôi chủ nghĩa Cộng nô
Gắn vào tổ quốc, cơ đồ tiêu tan!

https://fdfvn.wordpress.com