Đảng Hội Mười Hai

Đại hội đảng mười một lần rồi
Chỉ làm đất nước khổ thêm thôi
Dân tộc ê chề cơn bỉ cực
Để loài bò sát bước lên ngôi.

Nay đến đại hội thứ mười hai
Dân chúng vừa nghe đã thở dài
Lại vỡ hát chèo phường bát nháo
Đào kép phông tuồng chẳng giống ai.

Từ thuở mồ ma lão tặc Hồ
Rước về liềm búa tận Liên xô
Năm năm một lần làm đại hội
Càng họp càng sâu xuống đáy mồ.

Tổ quốc rồi đây được những gì?
Một bầy lãnh đạo mới ngu si
Vẫn con đường tiến lên vô sản
Xích xiềng nô lệ vẫn nguyên xi.

Dù cho đại hội thứ mươi mươi
Thì cũng như xưa những vượn người
Nhân danh đầy tớ ngồi tham dự
Còn chủ nhân ông dở khóc cười…

https://fdfvn.wordpress.com